แนะนำสาขาวิชา

ความสำคัญ

หลักสูตรธุรกิจอาหาร เป็นหลักสูตรใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจอาหารของประเทศไทยที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นธุรกิจที่มีบทบาทมากในเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งมีผลมาจากความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์และความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งการมีความรู้และมีกำลังในการเลือกซื้อสินค้าประเภทอาหารที่มากขึ้น สอดคล้องกับผลการสำรวจด้านการศึกษาต่อของนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางด้านธุรกิจอาหาร

สำหรับธุรกิจอาหารในประเทศไทยถือว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูง ทำให้มีผู้สนใจที่จะลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจอาหารเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้ประกอบรายเล็กรายใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างภาคใต้ของไทย โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบทางอาหาร เช่น อาหารทะเล กาแฟ และพืชสมุนไพรต่าง ๆ ผู้ประกอบการด้านอาหารจึงให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการในการผลิตวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การขนส่ง การเก็บรักษา การคิดต้นทุน ขั้นตอนในการปรุงอาหาร คุณค่าของอาหาร การจัดจำหน่าย การบริการที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงทำให้ธุรกิจทางด้านอาหารทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ มีความต้องการแรงงานในสาขาธุรกิจอาหารเป็นจำนวนมาก

จากสถานการณ์ดังกล่าว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านอาหาร และสามารถบูรณาการกับความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะสามารถทำให้ธุรกิจด้านอาหารดำเนินไปได้อย่างประสบความสำเร็จ และเพื่อเป็นการตอบสนองกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้านธุรกิจอาหารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ นอกจากการผลิตบุคลากรเพื่อเข้าสู่องค์กรด้านธุรกิจอาหารแล้ว หลักสูตรนี้ยังสามารถสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจอาหารด้วยตนเองซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ปรัชญา

ธุรกิจอาหารเป็นศาสตร์ที่นำความรู้ด้านการบริหารธุรกิจและด้านอาหารมาบูรณาการเพื่อต่อยอดเป็นอาชีพ และนำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้


วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอาหาร

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาหาร

3. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ด้านธุรกิจอาหารไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือการเป็นผู้ประกอบการ

4. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม