อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

อาจารย์วัชรี พืชผล

โทรศัพท์ : 0-7791-3369
อีเมล : supperpu@yahoo.com
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพระนครใต้

รองศาสตราจารย์สุณีย์ ล่องประเสริฐ

โทรศัพท์ : 0-7791-3369
อีเมล :
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาจารย์ ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข

โทรศัพท์ : 0-7791-3369
อีเมล : Chalida3@hotmail.com
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
Ph.D. (Food Technology) Massey University, New Zealand
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์รวงนลิน เทพนวล

โทรศัพท์ : 0-7791-3369
อีเมล : Ruangnalint@gmail.com
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย

โทรศัพท์ : 0-7791-3369
อีเมล : peat_t5@hotmail.com
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต