คำอธิบายรายวิชา

 
รหัส
Course ID
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
Course Description
หมวด
Subjects
GED1001สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
Information Study Skill
ความสำคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื่อศึกษาค้นคว้าและแหล่งสารสนเทศอื่น ทักษะการรับรู้สารสนเทศ การสืบค้น การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศเพื่อนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง จริยธรรมในการใช้สารสนเทศตลอดจนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Focus on the importance of information and information sources/archives and effective use of these resources. Emphasized are ethical used of information in addition to independent study
ศึกษาทั่วไป
GED1002ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
Thai for Communication
ภาษาไทย ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากการอ่าน การฟังสารต่าง ๆอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนำเสนอความรู้ที่ได้ตามขั้นตอน และรูปแบบของการนำเสนอด้วย การเขียนและการพูด
Thai language communication based on principles, theory ,and practice through listening, speaking, reading, and writing. Expectation to critically acquire knowledge and to present the learning appropriately
ศึกษาทั่วไป
GED1003ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
Basic English
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน สามารถและเข้าใจข้อความหรือบทสนทนาโดยใช้กลยุทธ์การฟังที่เหมาะสม เน้นความสามารถในการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร สามารถพูดบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและใช้ภาษาอังกฤษในการเล่าเรื่องและอธิบายเรื่องราวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถอ่านและวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนได้ สามารถใช้กลยุทธ์การอ่านที่เหมาะสมในการทำความเข้าใจเนื้อเรื่องและการสรุปใจความสำคัญ สามารถเขียนข้อความสั้น ๆ และสามารถใช้พจนานุกรมประกอบการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
English language communication development and practice through listening, speaking, reading, and writing. Focus on acquiring language knowledge and to use the learning appropriately
ศึกษาทั่วไป
GED1004ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
English for Application
เรียนรู้กลวิธีในการใช้ทักษะทั้ง 4 ด้าน เพื่อจุดประสงค์เฉพาะในการเรียนรู้วิชาการในศาสตร์ของตน การสมัครงานและการทำงานในองค์การ ด้านการอ่านเน้น การสรุปความการวิเคราะห์และตีความจากสิ่งที่อ่าน ด้านการเขียน เน้นการเขียนความเรียงทางวิชาการ โดยใช้ข้อมูลจากการค้นคว้าจากแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม ด้านการฟังเน้นการสรุปความและการแปลความหมายจากสิ่งที่ได้รับฟัง ด้านการพูด เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาขาวิชาและการพูดโดยฉับพลันในชีวิตประจำวันได้
Practice all 4 language skills as used in your field of study, in future job application, and at future workplace
ศึกษาทั่วไป
GED2001พุทธทาสศึกษา 3(3-0-6)
Buudhadasa Studies
ศึกษาคำสอน วิธีคิด และกระบวนการเรียนรู้ของท่านพุทธทาส ปณิธาน 3 ประการในการทำให้สาสนิกเข้าถึงความหมายอันลึกซึ้งซึ่งเป็นที่สุดแห่งศาสนาของตน การทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา การนำเพื่อนมนุษย์ออกเสียจากวัตถุนิยม การประยุกต์คำสอน และวิธีปฏิบัติตามทางของท่านพุทธทาส สู่การดำรงชีวิตที่สมถะ เรียบง่ายและพอเพียง
The teachings, ways of thinking, and learning process applied by the late Buddhadasa; focus on the three wishes and making practical application of his teachings and practices to lead to plain, simple ,and self-sufficient life
ศึกษาทั่วไป
GED2002ปรัชญากับชีวิต 3(3-0-6)
Philosophy and Life
แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาและกลุ่มลัทธิปรัชญา แนวทางในการดำเนินชีวิตและทำงานตามแนวปรัชญาและศาสนา โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้การบูรณาการทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
Concepts of philosophy, philosophical doctrines ,ways of life and work in accordance with different beliefs
ศึกษาทั่วไป
GED2003การพัฒนาตน 3(3-0-6)
Self Development
พฤติกรรมมนุษย์ สาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห์ตนเอง การวิเคราะห์ตนเองเพื่อการพัฒนาตนทั้งด้านร่างกาย จิตใจและทักษะชีวิต การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม การประเมินผลการพัฒนาตนเองเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
Focus on knowledge regarding human behavior ;causes of behavior, and psychological theories of self analysis
ศึกษาทั่วไป
GED2004สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6)
Aesthetics
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่า และความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การรับรู้คุณค่าและการสัมผัสความงามและการแสดงออก ทางอารมณ์ของมนุษย์รับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์เช่น ความงามในด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ตลอดจนความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์
Understand the relationship between human values and beauty in life and society and nature
ศึกษาทั่วไป
GED3001วิถีโลก 3(3-0-6)
Global Society and Living
การดำรงอยู่ของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงโลก สถานการณ์ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโลกที่ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกและประเทศไทย การปรับตัวของประเทศไทยในการเป็นประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน
Human existence in the changing world; past and current situations of society, culture, economy, international politics, and technology; impacts of the global changes on Thailand and world population; Thailand adaptation as the society member of the world and that of Asia
ศึกษาทั่วไป
GED3002วิถีไทย 3(3-0-6)
Thai Living
โครงสร้างและวิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย การรักษาเสถียรภาพเอกลักษณ์ของสังคมไทย ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม การรับรู้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Structure and evolution of Thai society and culture.Continuation and preservation of our stability and identity; variety of Thai society and culture; types of problems and ways of conflict resolution in the society.Civil rights recognition under the democratic form of government with the King as head of state. Ways to lead the life with the philosophy of sufficiency economy
ศึกษาทั่วไป
GED3003กฎหมายกับสังคม 3(3-0-6)
Law and Society
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย ชีวิตและสังคมสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลตามกฎหมาย พื้นฐานความรับผิดในทางแพ่งและในทางอาญากระบวนการยุติธรรมของไทยตามประมวลกฎหมาย และวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและสังคม เช่น กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน เป็นต้น
Basic knowledge of law. Relationships between law ,society, and life. Fundamental individual rights and liberty as prescribed by law. Personal basic responsibilities under the civil and criminal law. Thai justice procedures according to code of laws and criminal procedure code and other laws relating to the way of life and society
ศึกษาทั่วไป
GED4001วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Science for Quality of Life
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไขสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดูแลตนเองตามสุขอนามัย ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
Concepts and processes of science, scientific and technological progress; a study of causes, impacts and ways to rectify the environmental change; the concept of sustainable development, self care, physically and mentally for a better quality of life
ศึกษาทั่วไป
GED4002การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการ คุณค่าของการคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด การพัฒนาทักษะการคิดแบบต่าง ๆ เช่น การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์และการใช้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น เทคนิควิธีและเครื่องมือในการคิดและการตัดสินใจ การสื่อสารความคิดสู่บุคคลอื่น ๆอย่างมีประสิทธิภาพ
Techniques and tools for thinking and making decisions; and effective communication of thoughts and ideas
ศึกษาทั่วไป
GED4003คอมพิวเตอร์กับชีวิต 3(2-2-5)
Computer and Life
บทบาท ความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคม ปฏิบัติการและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาความรู้และสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาความรู้และสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้สารสนเทศ โดยคำนึงถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Roles and importance of computers and information technology in life and society, Effectively seek knowledge and communicate through computer systems. Ability to make selection of information, ethically and legally
ศึกษาทั่วไป
BEN0106ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English
การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ การอ่านเอกสารทางธุรกิจ โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ กำหนดการ สืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อต่าง ๆ การเขียนจดหมายทางธุรกิจ การบันทึกข้อความ การฟัง การสนทนา การรายงานการประชุมและสัมมนา การใช้สื่อออนไลน์
Communicate in various business situations, reading business documents, advertisement, publication, tables, graphs, agenda, searching for business information from various media, writing business letter, memo, listening, and conversation, meeting minuets and seminar, and online usage.
กลุ่มวิชาแกน
LAW0547กฎหมายธุรกิจ
Business Law
หลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนการคุ้มครองของผู้บริโภคและป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการและการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ กฎหมายแรงงานกฎหมายเกี่ยวกับการค้าเสรี และกฎหมายการค้าธุรกิจเครือข่าย
General principle of law, business, and laws related to business regulation, civil and commercial code: legal transactions and contracts, debt and specific contract, law about collateral, BOI support law, consumer protection, and unfair trade prevention, law of rehabilitation and business dispute resolution, labour legistration, free trade law and network marketing business law.
กลุ่มวิชาแกน
MAC0103หลักการบัญชี
Principles of Accounting
ความหมายและประเภทของการบัญชี ประโยชน์และความสำคัญของการบัญชีที่มีต่อสังคม ความรับผิดชอบทางบัญชี หลักเกณฑ์ วิธีการและกระบวนการในการจัดทำบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชีขั้นต้นและขั้นปลาย และการออกรายงานทางการเงิน การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจผลิตสินค้า โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
หลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนการคุ้มครองของผู้บริโภคและป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการและการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับการค้าเสรี และกฎหมายการค้าธุรกิจเครือข่าย
Meaning and types of Accounting, benefit and importance of accounting affected society, accounting responsibility, criteria, methods and processes of accounting, business transaction analysis, journalizing original entries and ledger, financial statement, accounting for service business, trading, production business and accounting software.
กลุ่มวิชาแกน
MFI0302การจัดการการเงิน
Financial Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre – requisite) : MAC0103 หลักการบัญชี
Previous Subject: MAC0103 Principles of Accounting
เป้าหมายและหน้าที่ทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุน อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการจ่ายเงินปันผลและจรรยาบรรณของนักการเงิน
Financial goals and duties, financial statement analysis, planning and financial forecasting, working capital management, capital budgeting, source of investment funds and cost of capital, interest rate, risk, exchanged Rate, dividend policy and code of ethics for professional accountants.
กลุ่มวิชาแกน
MFI0304การภาษีอากรธุรกิจ
Business Taxation
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีที่จัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
General knowledge about taxation, personal income tax, corporate income tax, withholding tax, VAT, specific business tax and revenue stamp by code of revenue and another related tax such as customs duty, excise tax and taxes collected by local Administration.
กลุ่มวิชาแกน
MMK0401 หลักการตลาด
Principles of Marketing
แนวคิดพื้นฐานหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด และการบริหารการตลาดอย่างมีจรรยาบรรณ
Marketing functional concept, marketing environment, customer behavior, shared marketing, target marketing choosing, product positioning, marketing mix, and marketing management ethically.
กลุ่มวิชาแกน
MHR0701การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
แนวคิด ทฤษฎี หลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์ หลักการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Conceptual, theory and principle of human resource management, scope, functional, recruiting, selection, human resource development, performance assessment, compensation management, and factors related to human resource management, organizations related to human resource management and employee relations, principles of human resource management software usage.
กลุ่มวิชาแกน
MGM0501หลักการบริหารธุรกิจ
Principles of Business Administration
แนวคิดทฤษฎีการจัดการ หลักการบริหาร หน้าที่ในการบริหารธุรกิจ รูปแบบการประกอบการทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจด้านการตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี การเงิน และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
Conceptual and theory of management, principles of management, business administration responsibility, forms of business, business types, activity of business marketing; production, human resource management, accounting, financial and business ethics.
กลุ่มวิชาแกน
MLO0910การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
แนวคิด ทฤษฏี หลักการ กระบวนการ การวางแผนการพยากรณ์ การจัดซื้อและการจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การจัดการขนส่ง การจัดการกระบวนผลิตและการดำเนินงาน การวัดผลปฏิบัติงาน การจัดการนำเข้า ส่งออก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการโลจิสติกส์โซ่อุปทาน แนวทางการดำเนินกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลการจัดการความสัมพันธ์ของสมาชิกในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
Conceptual, theory, principles, processing, forecasting plan, purchasing and supply, inventory management, warehouse management and distribution center, transportation management, production management and processing, performance assessment, import-export management, information technology of logistics and supply chain management, business conduct guideline based on international standard, members relationship management in supply chain to create competition ability and organization sustainable development and the current circumstances.
กลุ่มวิชาแกน
MGM0523การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
แนวคิด กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผลและการควบคุม
Concept and strategic processing management, business environment analysis, elements of strategic planning, determination of vision, mission, and business goals, determination of strategic on organization level, business level, and functional level, strategy implementation and assessment and control.
กลุ่มวิชาแกน
MEC0101หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economic
หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในทางธุรกิจ ศึกษาถึง อุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภคและการผลิต การกำหนดราคาสินค้าในตลาดประเภทต่าง ๆ รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง
Principles and theory of economic, application of economic principles in business, a study of supply and demand, customer behavior and production, product pricing in various market, national income, monetary policy, fiscal policy, international trading, economic development, and sufficiency economy.
กลุ่มวิชาแกน
MEC0102สถิติธุรกิจ
Business Statistics
พื้นฐานทางสถิติ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม หลักการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสมการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ การใช้สถิติในการตัดสินใจทางธุรกิจ
Basic statistics, probability distribution of random variable, estimation of hypothesis testing, variance analysis, chi-square test, correlation analysis and regression equation, time series analysis, index number, programming application for statistics, and use statistics to make business decisions.
กลุ่มวิชาแกน
MBC0601การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
Business Management with Computer
การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการดำเนินธุรกิจการประยุกต์ใช้การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเพื่อการใช้งานในธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์และการใช้สังคมเครือข่ายในการจัดธุรกิจ แนวทางการจัดการธุรกิจบริการและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการนำมาประยุกต์ใช้งานในการจัดการธุรกิจ
Using computer as tool to manage business, computer technology with business processing, apply, data communication and network for business usage, business information system, online business and social network business, service business management and electronics marketing, information technology with applications in business management.
กลุ่มวิชาแกน
MFB1501อาหารและโภชนาการ 3(3-0-6)
Food and Nutrition
ความสำคัญของอาหารและโภชนาการต่อคุณภาพชีวิต อาหารหลัก 5 หมู่ สารอาหารต่าง ๆ หลักในการจัดอาหาร การคำนวณพลังงานในอาหาร โภชนาการสำหรับกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะสภาวะโภชนาการในอดีตและปัจจุบัน
The importance of food and nutrition to the quality of life, the five food groups, nutrients, principle of cookery, calories, nutrition for specific target group, past and present nutritional condition.
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
MFB1502หลักการประกอบอาหาร 3(2-2-5)
Principles of Food Preparation
ความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร หลักการ ขั้นตอน และเทคนิคการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ หลักการเลือกซื้อ หลักการเตรียมวัตถุดิบ หลักการประกอบอาหาร หลักการเก็บรักษาอาหาร และการฝึกทักษะการประกอบอาหารอย่างผู้ชำนาญ
The meaning of the terms that are used in cooking, principles, process and food preparation technique in various types, principles of buying, principles of ingredient preparation, principles of food preparation, principles of food storage, and food preparation practicing skill as professional.
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
MFB1503สุขาภิบาลและกฎหมายอาหาร 3(3-0-6)
Food Sanitation and Law
ความหมายและความสำคัญของสุขาภิบาลอาหาร สุขลักษณะในการผลิตอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร การเลือกซื้ออาหาร หลักการทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ การเก็บรักษาอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหารในระหว่างการจัดจำหน่ายและการขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ ข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายอาหารระดับประเทศและระดับสากล
Meaning and importance of food sanitation, food production hygienic, food safety, food buying, principles of equipment cleaning, food storage, food quality control during the distribution and food transport, law related with food, food labels, nutrition labels, regulations and standards which related to food production and distribution nationally and international.
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
MFB1504อาหารไทย 3(2-2-5)
Cookery of Thai Food
ความเป็นมาความสําคัญ คุณค่าของอาหารไทย เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาหารไทย ลักษณะและประเภทของอาหารไทย อาหารประจำภาค การศึกษาส่วนประกอบ วิธีการปรุง และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร การประกอบอาหารไทยที่นิยม การเตรียมเครื่องเคียงและของแนมที่เหมาะสม การจัดสํารับและการจัดเสิร์ฟอาหารไทยตามวัฒนธรรมการบริโภค การจัดทําตํารับมาตรฐาน การคํานวณต้นทุน การจัดจำหน่าย ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Background, importance, value of Thai food, unique cultural of Thai food, characteristics and type of Thai food, local food, study of ingredient, cooking method, and techniques that use for Thai food cooking, equipment and tools using, popular Thai food cooking, side dishes preparation, trey and serving Thai food preparation following as consumption culture, create the standard recipes, costs calculation, selling and other preparations.
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
MFB1505ขนมไทย 3(2-2-5)
Thai Desserts
ความเป็นมาและความสําคัญของขนมไทย ประเภทของขนมไทย ความรู้ทั่วไปในการทำขนมไทย การเลือกซื้อ การจัดเตรียมวัตถุดิบ ฝึกปฏิบัติขนมไทย เทคนิคการทำขนมไทยชนิดต่างๆ การจัดสํารับและการจัดเสิร์ฟขนมไทย กาใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การบรรจุ วิธีการเก็บรักษาขนมไทย การคํานวณต้นทุน การกำหนดราคาขายหรือค่าบริการ การจัดจำหน่าย
Background and importance of Thai dessert, type of Thai dessert, general knowledge of Thai dessert cookery, buying, ingredients preparation, Thai desserts cookery practicing, techniques of Thai dessert cookery, trey and serving preparation, tools and equipments using, packaging, Thai dessert storage techniques, costs calculation, pricing or charging and selling.
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
MFB1506อาหารนานาชาติ 3(2-2-5)
International Food Cookery
ความเป็นมาและวัฒนธรรมการบริโภคของชาวยุโรป อเมริกา และเอเชีย การเลือกและเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุง และอุปกรณ์ วิธีการประกอบอาหารขั้นพื้นฐานของอาหารที่เป็นที่นิยมในยุโรป อเมริกาและเอเชีย การศึกษาประเภทและลักษณะของอาหารแต่ละชาติ หลักการและวิธีการประกอบอาหารนานาชาติ การจัดสำรับและการจัดเสิร์ฟตามวัฒนธรรมการบริโภคของแต่ละชาติ การคํานวณต้นทุน การจัดจำหน่าย ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Background and eating cultural of Europeans, Americans, and Asians, choosing and ingredients preparing, flavoring and tools, basic cooking of popular food in Europe, America, and Asia, study of type and characteristic of food of each nations, principles and cookery of international food, trey and serving preparation following each cultures, costs calculation, selling and other related practices.
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
MFB1507เบเกอรี่ 3(2-2-5)
Bakery
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับเบเกอรี่ ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเบเกอรี่ ส่วนผสม การเลือกและการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตเบเกอรี่ ประเภทผลิตภัณฑ์ หลักการและวิธีการผลิตเบเกอรี่ เทคนิคและกรรมวิธีการผลิตทั้ง เค้ก คุกกี้ พาย โดนัท และขนมปังชนิดต่าง ๆ รูปแบบการจัดเสิร์ฟ การตกแต่ง บรรจุภัณฑ์ ตำรับมาตรฐาน การคํานวณต้นทุน ปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำเบเกอรี่
Principles of bakery, factors affected bakery producing, ingredients, choosing and materials preparation, tools and equipments using for bakery production, type of products, principles and method of bakery production, techniques and production process included cakes, cookies, pies, doughnuts and breads, serving pattern, decoration, packaging, standard recipes, costs calculation, other practices, and English vocabularies about bakery.
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
MFB1508อาหารเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
Food for Healthy
ความสำคัญ ประโยชน์ และประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหาร อาหารกลุ่มใหม่ ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ การจัดซื้อและการเลือกซื้อ การเตรียม การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อประกอบอาหารสุขภาพ การจัดสํารับการคํานวณต้นทุน การจัดจำหน่าย ปฏิบัติการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Importance, benefit, and type of food for health, principle of food eating, and new group of food affected to health, purchasing and buying, preparation, food for health cooking, applied local products for food for health cooking, trey preparation, costs calculation, selling, and other food for health practices.
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
MFB1509การบริหารและการวางแผนในธุรกิจอาหาร 3(2-2-5)
Management and Planning in Food Business
ประเภทและรูปแบบของธุรกิจอาหารและบริการ การจัดอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ในธุรกิจอาหารและบริการ วิธีการให้บริการ การวางแผนการทําธุรกิจอาหารและบริการ การจัดการงบประมาณ การคํานวณต้นทุนและผลกําไร การเขียนแผนธุรกิจ การควบคุมคุณภาพอาหารในธุรกิจอาหาร เทคนิคการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ การจัดทำรายงาน ฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติจริง
Type and format of food business and services, food preparation, beverage, tools and equipments use in food business and service, service methods, planning in food business and service, budget management, costs calculation and profit, business plan, quality control in food business, problem solving techniques for customers, reporting, practicing and field trip.
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
MFB1510ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจอาหาร
Basic Research Methodology in Food Business Management
3(2-2-5)
ความหมาย ความสำคัญของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการทำวิจัยทางด้านธุรกิจอาหาร การจัดทำและการนำเสนอโครงร่างวิจัยในประเด็นปัญหาที่สนใจ การดำเนินการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในธุรกิจอาหาร
Meaning, importance of research, research methodology, process of food business research, presenting research proposal in an interesting problem, data collecting, data analysis, research writing, and applied research results for food business.
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
MFB1511สัมมนาทางธุรกิจอาหาร 3(2-2-5)
Seminar in Food Business
การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร การเรียบเรียงและวิเคราะห์ การอภิปรายปัญหาเกี่ยวกับการเขียนโครงการ และรายงานการสัมมนา การนำเสนอผลงาน และอภิปรายแลกเปลี่ยนหัวข้อที่น่าสนใจด้านธุรกิจอาหาร
Gathering documents and literature review in food business field, editing and analysis, discuss about project planning and report the seminar, presentation and discussion, exchanging about food business topics.
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
MFB1512แผนงานพิเศษทางธุรกิจอาหาร 3(2-2-5)
Special Project in Food Business
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนธุรกิจ การทำธุรกิจจำลอง หรือการวิจัยเชิงประยุกต์ด้านธุรกิจอาหาร ซึ่งประกอบด้วย ตัวผลิตภัณฑ์อาหาร การวางแผน การลงทุน การดำเนินงาน การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล การทำรายงาน และการนำเสนอโครงการ
A systematic study about business planning, business simulations or applied research of food business included food products, planning, processing, marketing, data analysis, evaluation, reporting and presentation of the project.
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
MFB1513การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและกลยุทธ์การขายสำหรับธุรกิจอาหารIntegrated Marketing Communication and Marketing Strategies for Food Business 3(2-2-5)
ความหมาย แนวคิดทฤษฎีทางการตลาด การสื่อสารการตลาด กลยุทธ์การขาย
การบูรณาการเพื่อการสื่อสารทางการตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร และศึกษากระบวนการขาย ศิลปะการขาย กลยุทธ์และรูปแบบการขายเพื่อใช้ทำการตลาดในธุรกิจอาหาร การส่งเสริมการขาย การใช้พนักงานขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการใช้จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการประกอบธุรกิจอาหาร และเรียนรู้ถึงจรรยาบรรณที่ดีในการทำธุรกิจทางด้านอาหาร
Meaning, marketing theory, marketing communication, selling strategies, integrating for marketing communication in food business and study about selling process, selling arts, strategies and model of selling for marketing in food business, sales promotion, salesman, public relation, direct sales, electronic sales throughout the use of psychology and human relations in the food business, and learn ethics of doing business in food.
กลุ่มวิชาเอกเลือก
MFB1514ศิลปะการจัดอาหารและการตกแต่งร้านอาหาร 3(2-2-5)
Art of Food Presentation and restaurant decoration
หลักศิลปะและการออกแบบในงานอาหาร การประกอบอาหารเบื้องต้น การเลือกภาชนะอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ที่เหมาะสมในการตกแต่งอาหาร เทคนิคและวิธีการตกแต่งอาหารทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน การจัดตกแต่งอาหารให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ การจัดสำรับและการจัดเสิร์ฟตามวัฒนธรรมการบริโภค การออกแบบตกแต่งและสร้างความโดดเด่นให้แก่อาหาร ลักษณะทางกายภาพกับการเพิ่มจุดขายอาหารกับสื่อโฆษณา การเลือกใช้ภาชนะเพื่อเสริมจุดเด่นของอาหาร หลักการออกแบบภายในร้านอาหาร และการออกแบบหน้าร้านเพื่อดึงดูดความสนใจลูกค้า
Principles of art and design in food cookery, basic food cookery, choosing the right container equipment and materials used to decorate the dishes, techniques and food decorating also meat dishes and sweet dishes, decorating the dishes suit to the occasions, trey and serving following eating cultural, designing and outstanding of food, physical and value added with advertising, the use of container to compliment food outstanding, principles of restaurant interior and storefront design to attract customers.
กลุ่มวิชาเอกเลือก
MFB1515พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5)
Food Product Development and Packaging
หลักการและประโยชน์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหาร การสำรวจความต้องการของผู้บริโภค การควบคุมคุณภาพทางประสาทสัมผัสพื้นฐานของอาหาร การทดสอบและการใช้วิธีการทางสถิติเพื่อสรุปผลการประเมินทางประสาทสัมผัส หลักการพิจารณาเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารให้เหมาะสมกับวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์อาหาร ชนิดของวัสดุ คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
Principles and benefits of product development, product development processing, food products marketing, a survey of consumer demand, quality control of sensory based of food, testing and using statistical methods to summarize the results of the sensory evaluation, principles of food packaging choosing suit to materials or food products, type of materials, properties of food packaging, other related practices.
กลุ่มวิชาเอกเลือก
MFB1516การจัดการงานบริการจัดเลี้ยง 3(2-2-5)
Catering Services Management
หลักการจัดการงานเลี้ยง การจัดรายการอาหารสำหรับงานเลี้ยง การจัดอาหารและเครื่องดื่มในงานเลี้ยง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้สำหรับงานเลี้ยง การจัดองค์กรการวางแผนการจัดการงานเลี้ยง การจัดการงบประมาณ การคำนวณต้นทุนและผลกำไร วิธีการให้บริการการควบคุมคุณภาพอาหารงานเลี้ยง พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เทคนิคในการแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ การใช้จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารงานเลี้ยง การจัดทำรายงาน ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและการศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง
Principles of catering service, menu planning for banquet, food and beverage in banquet preparation, tools and equipments for banquet, organizations plan to manage the party, budget management, cost calculation and profit, services method, quality control of banquet’s food, consumer behavior, problem solving techniques for consumers, the use of psychology and human relations for banquet management, reporting, other related practices, and field trip.
กลุ่มวิชาเอกเลือก
MFB1517การจัดการธุรกิจร้านกาแฟ เครื่องดื่ม ไอศกรีม และอาหารว่าง 3(2-2-5)
Coffee, Beverage, Ice-cream and Snack Shop Business Management
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางรูปแบบและการจัดตั้งกิจการร้านกาแฟ เครื่องดื่ม ไอศกรีม และอาหารว่าง ชนิด ประเภทของกาแฟ เครื่องดื่มและไอศกรีม การเลือกวัตถุดิบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในพื้นที่ การเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ให้เหมาะสม การบรรจุภัณฑ์ การทำเครื่องดื่มและไอศกรีมแบบต่างๆ การจัดเตรียมอาหารว่างคาวหวาน การจัดบริการอาหารว่าง การบริหารจัดการบุคลากรในร้าน การตลาด การคิดต้นทุน การทำบัญชีและการเสียภาษี กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง
Study and practice about planning and establish coffee, beverage ice-cream and snack cookery shop, types of coffee, beverage ice-cream and snack, choosing of materials and local materials for product development, suitable equipments selection, packaging, beverage and ice-cream making, sweet and savory snacks preparation, snack services, human resource management in the shop, marketing, cost calculation, accounting and tax payment, the strategies of business development, other related practices and field trip.
กลุ่มวิชาเอกเลือก
MFB1518เบเกอรี่เพื่อการค้า เค้กและการแต่งหน้าเค้ก 3(2-2-5)
Bakery for Commercial, Cake and Cake Decoration
การวางแผนการปฏิบัติงานการผลิตเบเกอรี่ การเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องใช้ การทำและการใช้ตำรับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติการทำขนมปังไส้ต่างๆ คุกกี้ บิสกิตเพสตี้ พาย ศึกษาเกี่ยวกับการทำเค้กชนิดต่าง ๆ การเลือกใชวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำเค้กและแต่งหน้าเค้กขั้นตอนและเทคนิคการทําเนื้อเค้กและครีมแต่งหน้าเค้ก การแต่งหน้าเค้กแบบต่าง ๆ ตามเทศกาล การออกแบบ การประดิษฐวัสดุตกแตงหนาเคก การตกแต่งให้สวยงาม การบรรจุ การเก็บรักษา การทําผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อการค้า การจัดเสิร์ฟเบเกอรี่ตามแบบอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตำรับเบเกอรี่ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา การจัดจําหน่าย การคํานวณต้นทุน การกำหนดราคาขาย ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
The operational planning of bakery production, materials preparation, equipments, making and using of standard recipes, bread with various stuffing, cookies, biscuits, pastry, pies, study about various type of cake cookery, the selection of materials and equipments for cake making, and cake decoration, processing and techniques of cake and cream making, various design of cake decoration depending on festivals, design, cake fabricated decorations, beautifully decorated, package and storage, making of bakery for commercial, serving bakery as food industrial and services, product development and bakery recipes, quality control, packaging and storage, selling, cost calculation, pricing and other related practices.
กลุ่มวิชาเอกเลือก
MFB1519เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจอาหาร 3(2-2-5)
Information Technology in Food Business
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทและความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น สมาร์ทโฟน การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ แอปพลิเคชั่น ต่างๆเป็นเครื่องมือในการจัดการ นำเสนอ และสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในธุรกิจอาหาร ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Basic of information technology, role and importance of information technology in business field, internet system, search engine, computer usage safety and another technology equipments, smartphone or computer applications as a tool for presentation and communicate the information technology in food business, and other related practices.
กลุ่มวิชาเอกเลือก
MFB1520การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
Entrepreneurship
คุณลักษณะและความสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ทฤษฎีและหลักการในการจัดการธุรกิจของตนเอง การค้นหาโอกาสในการประกอบธุรกิจ หลักการและแนวทางในการจัดตั้งธุรกิจ เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อเกิดความคิดริเริ่มของตนเอง นำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและการประยุกต์ใช้กับชุมชนและสังคมได้
A Qualification and importance of good Entrepreneurs, Theory and Disposal of own business management, Discovering the opportunities to have a business, Guidelines to make a business, Negotiating techniques of business entrepreneurs, Business character in Thailand including ethics, morality of Businessman, Business law, effect of business to environment, Creative idea encouragement for own initiative thinking that can move on suitable business and adaptation to community and society.
กลุ่มวิชาเอกเลือก
MFB1521เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(90)
Preparation for Professional Experience
เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การอบรม เตรียมความพร้อมและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับธุรกิจอาหาร เทคนิคการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธุรกิจอาหาร การปรับตัวให้เข้ากับสังคม การทำงานเป็นทีม
Preparing prior to professional practice experience, training, practical and features that suited to food business, performance techniques in the workplace, site selection in the food business workplace, social adaptation and teamwork.
กลุ่มวิชาฝึกประสบ
MFB1522เตรียมสหกิจศึกษา 1(45)
Pre - Cooperative Education
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา ความหมาย ความสำคัญ ความเป็นมาและพัฒนาการสหกิจศึกษา การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับธุรกิจอาหาร เทคนิคการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธุรกิจอาหาร วิธีเขียนรายงาน การจัดทำรูปเล่มรายงาน และการนำเสนอรายงานสหกิจศึกษาเป็นรายบุคคล
Pre-cooperative education, meaning, importance, background and cooperative development, student development for having knowledge, skills, attitudes, motivations, and features that suited to food business, performance techniques in the workplace, site selection in the food business workplace, how to write the report, preparation of project reports, individual cooperative education presentation.
กลุ่มวิชาฝึกประสบ
MFB1523การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(560)
Field Experience
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : MAG1524 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Previous Subject: MFB1524 Preparation for Professional Experience
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางด้านธุรกิจอาหาร ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านอาหาร การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานและความปลอดภัยในสถานประกอบการ กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน และนำเสนอผลการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติเต็มเวลาในหน่วยงานนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง
Training in workplace of food business, skills for food business practitioners, learning organizational culture, standard and safety in the workplace, related labor law, making of performance report, report writing, and presentation, students have to work full time, at least 560 hours.
กลุ่มวิชาฝึกประสบ
MFB1524สหกิจศึกษา 6(650)
Cooperative Education
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : MAG1525 เตรียมสหกิจศึกษา
Previous Subject: MFB1525 Pre - Cooperative Education
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางด้านธุรกิจอาหาร ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านอาหาร การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานและความปลอดภัยในสถานประกอบการ กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติเต็มเวลาในหน่วยงานนั้น โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่องค์กรมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกำหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบัติงานให้นักศึกษา เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน เน้นการปฏิบัติงานด้านวิชาการและวิชาชีพด้านธุรกิจอาหารอย่างเป็นระบบ การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน และการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ตามคำแนะนำของพนักงานที่ปรึกษาขององค์กร และอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 650 ชั่วโมง
Training in workplace of food business, skills for food business practitioners, learning organizational culture, standard and safety in the workplace, related labor law, students have to work full time by having the senior as mentor from the organization, defined job characteristic, working plan for students to evaluate the performance, emphasized on academic and professional food business, making of performance report, report writing, and presentation by mentor, advisor or cooperative supervisor advices at least 650 hours.
กลุ่มวิชาฝึกประสบ