การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา

องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

การฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาเป็นการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการทางธุรกิจอาหารภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 1 ภาคการศึกษา (650 ชั่วโมง)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา


มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

1. สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกมีวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ เข้าใจหลักการและทฤษฎีมากขึ้น มีความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้อง

3. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม

4. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีรู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น

5. มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน


ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 เป็นเวลา 650 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน


การจัดเวลาและตารางสอน

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา