โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 33
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

รายวิชาในหมวดต่างๆ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (จำนวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต)

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้)
12 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (Information Study Skill) 3(3-0-6)
GED1002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (English Basics) 3(3-0-6)
GED1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ (English for Application) 3(3-0-6)

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6 หน่วยกิต
กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาพุทธทาสศึกษาหรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา และรายวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED2001 พุทธทาสศึกษา (Buddhadasa Studies) 3(3-0-6)
GED2002 ปรัชญากับชีวิต (Philosophy and Life) 3(3-0-6)
GED2003 การพัฒนาตน (Self Development) 3(3-0-6)
GED2004 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 3(3-0-6)

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6 หน่วยกิต
กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED3001 วิถีโลก (Global Society and Living) 3(3-0-6)
GED3002 วิถีไทย (Thai Living) 3(3-0-6)
GED3003 กฎหมายกับสังคม (Law and Society) 3(3-0-6)

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 หน่วยกิต
กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED4001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (Science for Quality of Life) 3(3-0-6)
GED4002 การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making) 3(3-0-6)
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต (Computer and Life) 3(3-0-6)

2.หมวดวิชาเฉพาะ (จำนวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต)

2.1 กลุ่มวิชาเเกน
ประกอบด้วย 13 รายวิชาดังนี้
33หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BEN0106 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ( Business English ) 3(3-0-6)
LAW0547 กฎหมายธุรกิจ ( Business Law ) 3(3-0-6)
MAC0201 หลักการบัญชี ( Principles of Accounting ) 3(2-2-5)
MFI0302 การจัดการการเงิน ( Financial Management ) 3(2-2-5)
MFI0304 ภาษีอากรธุรกิจ ( Business Taxation) 3(3-0-6)
MMK0401 หลักการตลาด ( Principles of Marketing ) 3(3-0-6)
MHR0701 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 3(3-0-6)
MGM0501 หลักการบริหารธุรกิจ (Principles of Business Administration ) 3(3-0-6)
MLO0910 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ( Logistics and Supply Chain Management ) 3(3-0-6)
MGM0523 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Management ) 3(3-0-6)
MEC0101 หลักเศรษฐศาสตร์ ( Principles of Economics ) 3(3-0-6)
MEC0102 สถิติธุรกิจ ( Business Statistics ) 3(2-2-5)
MBC0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ( Business Management with Computer Application ) 3(2-2-5)

3.หมวดกลุ่มวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต) 

3.1กลุ่มวิชาบังคับ
ประกอบด้วย 12 รายวิชาดังนี้
30หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MFB1501 อาหารและโภชนาการ ( Food and Nutrition ) 3(3-0-6)
MFB1502 หลักการประกอบอาหาร ( Principles of Food Preparation ) 3(2-2-5)
MFB1503 สุขาภิบาลและกฎหมายอาหาร ( Food Sanitation and Law ) 3(3-0-6)
MFB1504 อาหารไทย ( Cookery of Thai Food ) 3(2-2-5)
MFB1505 ขนมไทย ( Thai Dessert ) 3(2-2-5)
MFB1506 อาหารนานาชาติ ( International Food Cookery ) 3(3-0-6)
MFB1507 เบเกอรี่ ( Bakery ) 3(3-0-6)
MFB1508 อาหารเพื่อสุขภาพ ( Food for Health ) 3(2-2-5)
MFB1509 การบริหารและวางแผนในธุรกิจอาหาร ( Management and Planning in Food Business ) 3(3-0-6)
MFB1510 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจอาหาร ( Basic Research Methodology in Food Business Management ) 3(2-2-5)
MFB1511 สัมมนาทางธุรกิจอาหาร (Seminar in Food Business ) 3(2-2-5)
MFB1512 แผนงานพิเศษทางธุรกิจอาหาร (Special Project in Food Business ) 3(2-2-5)

 

3.2กลุ่มวิชาเอกเลือก
ประกอบด้วย 11 รายวิชาดังนี้
12หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MFB1513 การสื่อสารการตลาดแบบบูรนาการและกลยุทธ์การขายสาหรับธุรกิจอาหาร  ( Integrated Marketing Communication and ) 3(2-2-5)
MFB1514 ศิลปะการจัดอาหาร ( Art of Food Presentation ) 3(2-2-5)
MFB1515 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร( Food Product Development ) 3(2-2-5)
MFB1516 บรรจุภัณฑ์อาหาร ( Food Packaging ) 3(2-2-5)
MFB1517 การจัดการงานบริการจัดเลี้ยง ( Catering Services Management ) 3(2-2-5)
MGM1518 การจัดการธุรกิจร้านกาแฟ ( Coffee Shop Business Management ) 3(2-2-5)
MFB1519 เครื่องดื่มและไอศกรีม ( Beverage and Ice-cream ) 3(2-2-5)
MFB1520 อาหารว่าง ( Snack Cookery ) 3(2-2-5)
MFB1521 เค้กและการแต่งหน้าเค้ก ( Cake and Cake Decoration ) 3(2-2-5)
MFB1522 เบเกอรี่เพื่อการค้า ( Bakery for Commercial ) 3(2-2-5)
MFB1523 เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจอาหาร ( Information Technologyin Food Business ) 3(2-2-5)

 

3.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MFB1524 เตรียมสหกิจศึกษา ( Pre – Cooperative Education ) 1(45)
MFB1525 สหกิจศึกษา ( Cooperative Education ) 6(650)