ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Food Business
ชื่อปริญญา
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจอาหาร)
ชื่อย่อ   : บธ.บ. (ธุรกิจอาหาร)
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Bachelor of Business Administration (Food Business)
ชื่อย่อ   : B.B.A. (Food Business)

หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ด้านอาหารและด้านการจัดการธุรกิจอาหาร เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอาหารอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบัน


ลักษณะของสาขาวิชา

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการจะเป็นผู้ประกอบการอาหาร ปฏิบัติงานในธุรกิจอาหาร หลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนทั้งทางด้านธุรกิจ และการประกอบอาหาร อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านธุรกิจในการจัดการกับธุรกิจด้านอาหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


คุณลักษณะของผู้สนใจ

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช. มีความสนใจชอบการประกอบอาหาร ธุรกิจด้านอาหาร หรือสนใจอยากมีกิจการร้านอาหารหรือธุรกิจด้านอาหารเป็นของตนเอง มีความอดทน ตรงต่อเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทน ตรงต่อเวลา


แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ที่เรียนในสาขานี้สามารถเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหาร สามารถทำงานบริษัทต่าง ๆ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการผลิต การขาย การตลาด การบริการ เช่น โรงแรม โรงงาน ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ


คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552