ข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงงานหรืองานวิจัย

คำอธิบายโดยย่อ

การศึกษาตามแนวคิดและกระบวนการวิจัยทางธุรกิจอาหาร โดยศึกษาตามโจทย์ที่สนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา มีระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย การกำหนดปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมติฐาน การค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์ สังเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียนรายงาน นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานและวาจาและต้องผ่านการประเมินผล


มาตรฐานผลการเรียนรู้

สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยวิธีการวิจัย สร้างองค์ความรู้จากการวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโปรแกรมต่าง ๆ ในการทำงานวิจัย มีความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการวิจัย รวมทั้งสามารถนำเสนอผลงานโดยการสื่อสารได้ทั้งรูปแบบภาษาเขียนและภาษาพูด


ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3


จำนวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต


การเตรียมการ

การกำหนดให้นักศึกษาปรึกษาหัวข้อที่ตนสนใจกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ การกำหนดชั่วโมงในการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ติดตามผลการให้คำปรึกษา การให้คำปรึกษาเรื่องข้อมูลงานวิจัยและตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนะนำแนวทางการสืบค้นข้อมูล ดูแลให้คำปรึกษาเรื่องการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ


กระบวนการประเมินผล

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำวิจัยของนักศึกษาโดยภาพรวม ติดตามผลการทำงานในแต่ละขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนด ประเมินผลจากรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำวิชา