นักศึกษาธุรกิจอาหารจัดกิจกรรมไหว้ครู และรับขวัญน้องปี 1 (รหัส61)

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร จัดพิธีไหว้ครูอย่างเรียบง่าย เพื่อนอบน้อมแสดงความความเคารพพระคุณครู ด้วยความกตัญญูกตเวที แสดงถึงความผูกพันระหว่างครูและศิษย์ที่มั่นคงและงดงาม การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง ณ ห้อง GA104  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  หลังเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู มีกิจกรรมรับขวัญน้องปี 1 (รหัส61)  โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม เช่น แนะนำหลักสูตร  แนะนำอาจารย์ประจำสาขา การคัดเลือกหัวหน้าห้องเพื่อประสานเพื่อน ๆ ในการทำกิจกรรม  การประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน การรับขวัญรุ่นน้องและการผูกข้อมือ เป็นต้น