โครงการอบรมปฏิบัติการ “ศิลปะการจัดตกแต่งโต๊ะอาหาร” สาขาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ “ศิลปะการจัดตกแต่งโต๊ะอาหาร”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในอาชีพธุรกิจอาหารให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจอาหาร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาวิชาชีพ และให้นักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเชิญนายอนุสร เทพปินตา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ ทักษะ ด้านงานจัดดอกไม้สด ศิลปะการจัดตกแต่งโต๊ะอาหาร

ในวันดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมภาคทฤษฎี วิทยากรได้บรรยายความรู้ เรื่อง มารยาท หลักการจัดโต๊ะอาหารที่ดี และศิลปะการจัดดอกไม้เพื่อตกแต่งโต๊ะอาหาร ส่วนกิจกรรมภาคปฏิบัติ เป็นการฝึกปฏิบัติทักษะการจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารตามหลักสากล และฝึกปฏิบัติทักษะการจัดดอกไม้เพื่อตกแต่งโต๊ะอาหาร ในรูปแบบต่าง ๆ

โครงการดังกล่าวนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมให้ความสนใจ และมีความตั้งใจในการอบรมเป็นอย่างดี โดยหวังว่าจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปต่อยอด และใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในสายงานของตนเองได้

 

อาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย
ถ่ายภาพ / รายงาน